I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cleverbag.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

II. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

III. Dodací podmínky

Pro Českou Republiku

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-2 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Pro Slovenskou Republiku

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 – 2 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Rozvoz zboží zajišťujeme přepravní společností PPL. Více viz ceník dopravy.

IV. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Bylo- li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

V. Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího (spotřebitele) – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu (nevztahuje se pro objednávku na zhotovení „Babygalošů na míru“).

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace – V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník (spotřebitel) možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli (firmě CleverBag s.r.o.) skutečné náklady spojené s vrácením zboží. Platby za vrácené zboží na účet vedený v SR posíláme s poplatky k tíži příjemce. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

  • odešlete dopis (na adresu CleverBag s.r.o., U Továren 256/14, Praha 10) nebo email (na info@cleverbag.cz) s textem:

“Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).” Datum a podpis

  • zboží nechte doručit na adresu Pro urychlení komunikace Vás žádáme o označení zásilky nápisem “VRATKA”.
  • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, odešlete nepoškozené, kompletní (vč. obalu) a s dokladem o koupi. Neposílejte nám zboží na dobírku – nepřijímáme takto zaslané zásilky. Doporučujeme Vám zboží
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 20 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.
  • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zvolený druh zboží se již nevyrábí. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v  nejkratším možném termínu.
Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl spotřebitel v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

VI. Odpovědnost za vady v záruční době

Tímto režimem se řídí odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době, ale které neexistovaly při převzetí věci.

Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen se řádně seznámit se symboly údržby a prostudovat uvedené informace o výrobku. V případě užívání výrobku v rozporu s pokyny nebo v rozporu s účelem, pro který je zboží určeno nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím či údržbou, které jsou v rozporu informacemi o výrobku či se symboly pro jeho údržbu. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

V případě výskytu vady odstranitelné má spotřebitel právo na bezplatnou opravu, případně výměnu její součásti. Pouze za situace, že by bezplatná oprava či výměna součásti nebyla vzhledem k povaze vady úměrná, může žádat výměnu věci. Pokud by ani tento postup nebyl možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

V případě výskytu vady neodstranitelné, která nebrání řádnému užívání, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Stejná práva jako u vady neodstranitelné náleží spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

VII. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady – reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je místo, kde bylo zboží zakoupeno, v případě uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku a bylo-li zboží spotřebiteli (kupujícímu) dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je adresa pro uplatnění reklamace následující: CleverBag s.r.o., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10.

Spotřebitel je povinen prokázat, že věc zakoupil u prodejce a kdy ji zakoupil. V tomto směru lze doporučit zejména zaslání kopie nákupního dokladu (faktury). Dále je spotřebitel povinen specifikovat jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.
Pro urychlení komunikace Vás žádáme o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE”. Dále uveďte dostatečné kontaktní údaje, zejména adresu a telefonní číslo.

Prodávajícího nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží čisté, kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží, nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně očištěno, zabaleno.

VIII. Vyřízení reklamace

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající spotřebitele. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu spotřebitele.

IX. Osobní údaje

Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po dobu neurčitou. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsány níže.

Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy CleverBag s. r. o., a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických důvodů.
  2. Při nakládání s osobními daty se firma CleverBag s. r. o.  zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu kupujícího není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
  3. Zákazník využíváním služeb virtuálního obchodu firmy CleverBag s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

X. Ochrana osobních údajů

Osobní data našich zákazníků (jméno, příjmení, fakturační adresa, ev.dodací adresa, telefon, e-mail) uchováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění viz výše.

Osobní údaje získané od kupujícího užíváme výhradně pro potřebu našeho internetového obchodu (tj. za uzavřením kupní smlouvy a jejího splnění) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představuje dopravní společnost, které osobní údaje kupujících předáváme pouze v rozsahu, který je nutný k doručení zboží.

Osobní údaje zákazníka jsme povinni na písemnou žádost zákazníka zablokovat, opravit, doplnit nebo zlikvidovat.